Cad is Rebound ann?

Tríd an tionscadal idir cathracha seo, arna thacú ag an AE trí ERASMUS+, tugtar faoi chur chuige taighde gníomhaíochta maidir le hacmhainneacht pobal tuaithe a chur chun cinn.  Tá comhpháirtithe ó Éirinn, ón bPortaingéil, ón tSlóivéin agus ó Chumann AEIDL Uile-Eorpach (an Cumann Eorpach um Nuáil san Fhorbairt Áitiúil) ag cur a gcuid saineolais le cheile agus ag dul i bpáirt le raon éagsúil de pháirtithe leasmhara chun an t-ábhar sin a scrúdú. Tá bonn fianaise á chur le cheile acu lena ndéanfar forbairt cláir oiliúna agus forbartha acmhainne Leibhéal 6 a threorú.

Téama Tosaíochta ERASMUS+: 

Gairmoideachas agus gairmoiliúint a chur in oiriúint do riachtanais an mhargaidh saothair

 Tosaíochtaí Breise:

Aghaidh a thabhairt ar bhunathrú digiteach trí ullmhacht dhigiteach, acmhainneacht agus acmhainn agus luachanna coiteanna a fhorbairt, agus trí chaidreamh gníomhach agus rannpháirtíocht chathartha

Cad í príomhaidhm an Tionscadail seo?

Chun clár oiliúna um fhorbairt acmhainne dírithe ar chleachtóirí a cheapadh atá inoibrithe, láidir, iontaofa agus fócasaithe ar réitigh lena ngabhfar fiúntais pobal acmhainneach agus páirtithe leasmhara a chumasú, i dtimpeallacht foghlama gairme, chun cineálacha chur chuige a mheasúnú, a chur chun cinn, a athbhreithniú, a mhionathrú agus a mheas maidir le acmhainneacht a chur chun cinn ar fud raon de chineálacha ceantar tuaithe san Eoraip.

Cuspóirí
  • Chun eispéiris dea-chleachtais a thiomsú maidir le forbairt acmhainneachta bunaithe ar áit;
  • Chun uirlis tomhaiste athléimneachta, treorach agus pleanála straitéisí a cheapadh ar féidir le cleachtóirí í a úsáid i raon éagsúla de shuíomhanna geografacha
  • Chun dul i bpáirt le cleachtóirí chun clár oiliúna agus forbartha acmhainneachta nuálach a dhearadh i gcomhar le chéile lena gcuirtear ar a gcumas go héifeachtach acmhainneacht a chur chun cinn in éineacht le comhfhorbairt áite
  • Chun taisclann measúnaithe dhigitigh agus foghlama a bheachtú le sraith toisí agus táscairí; agus
  • Chun dul i bpáirt le gníomhairí iomadúla d’fhonn foghlaim ó thionscadail a aistriú go cleachtas.