TUS (Ireland) – Príomhpháirtí

Ollscoil Teicneolaíochta na Sionainne: Is ollscoil ilchampas é Lár Tíre, an tIarthar Láir (TUS) a bhfuil breis is 14,500 mac léinn inti, atá scaipthe ar fud Iarthar Láir agus Lár na hÉireann.  Bunaíodh OTS ar an 1 Deireadh Fómhair, 2021.

Ollscoil Teicneolaíochta na Sionainne: Tá clú agus cáil ar Lár Tíre, an tIarthar Láir as an gceannródaíocht ghníomhach san oideachas, fiontar agus rannpháirtíocht. Tá an Taighde Buach, an Fhorbairt, agus an Nuálaíocht (TFN) ag croílár ár straitéise anseo ag TU.

I lár TFN tá an bhéim ar an bhForbairt. Tá an tAonad Forbartha tiomnaithe dár bhfís tacaithe le daoine ar leith, comhlachtaí agus tionscail san Iarthar Láir le hathruithe sóisialta, eacnamaíochta agus timpeallachta a bhaint amach trína chuid saineolais a chur i bhfeidhm i mbealach comhoibríoch.  Tá an Fhorbairt Inbhuanaithe ag croílár na ngníomhaíochtaí in TUS.  Déanann muid ár ndícheall anseo san Aonad Forbartha leas a bhaint as Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe (SFINA) mar chrann taca agus slat tomhais ár gcuid taighde agus ár ngníomhaíochtaí forbartha.

Leis an mbéim atá leagtha againn ar an bhfuinneamh inbhuanaithe, gníomhú ar son na haeráide, forbairt tuaithe agus teicneolaíocht don oideachas, déanann ár bhfoireann ceannródaíocht agus páirtíocht ar thionscnaimh agus imeachtaí chomh maith le bheith ag obair go dlúth leis an bhfoireann acadúil agus saineolaithe ar fud na hInstitiúide.

Tá bua ar leith againn maoiniú a aimsiú ó réimse leathan clár AE (H2020, Interreg, Erasmus+, COSME agus eile) mar chomhordaitheoirí agus páirtnéirí/comhtharibithe araon. Tá an-taithí ag ár bhfoireann fhuinniúil ar fhorbairt moltaí agus oibríonn siad i dtimpeallacht bheo le freastal ar riachtanais ar leith comhpháirtíochta.

Taighde Sóisialta Uí Chaoimh (Éire)

Is comhlacht neamhspleách chomhairleoireachta thaighde í Taighde Sóisialta Uí Chaoimh CLG atá suite i gContae Chiarraí, in Éirinn. Cuireann sé seirbhísí comhairleoireachta ar fáil, i dteangacha éagsúla, maidir leis an bpleanáil, an comhfhorbairt áite, taighde sóisialta, pleanáil straitéiseach, an measúnú, an t-éascú agus an fhorbairt eagraíochtúil. Is geografaí daonna agus eolaí sóisialta é an stiúrthóir, an Dr Breandán Ó Caoimh, agus tá cúlra cleachtaidh aige i bhforbairt tuaithe. Nuair a bhí sé ag plé le cúrsaí léinn, bhí sé ina léachtóir tíreolaíochta agus bhí sé ina stiúrthóir cáilíochta i gColáiste Mhuire gan Smál, Ollscoil Luimnigh. Baineann obair Bhrendáin faoi láthair le húsáid as modheolaíochtaí an taighde gníomhaíochta, agus tá sé ag obair i gcomhpháirt le roinnt comhlachtaí áitiúla forbartha, údaráis áitiúla agus eagraíochtaí cumainn sibhialta.  Chomh maith leis sin, tá sé ag plé le roinnt tograí acadúla, agus tá tuarascálacha taighde curtha le chéile aige a bhaineann le roinnt mhaith saincheisteanna, ina n-áirítear riachtanais an óige, an spásphleanáil, easpa dídine, pleanáil phobail, comhoibriú trasteorann, rialú maith agus forbairt tuaithe.  Tá obair déanta aige freisin, ar bhonn comhairleach, le comhlachtaí poiblí agus eagraíochtaí cumainn sibhialta i dtíortha éagsúla.  Tá taithí ar leith náisiúnta agus idirnáisiúnta aige i suíomhanna acadúla, polasaithe agus cleachtaithe.  Is oibrí gníomhach deonach é le roinnt mhaith eagraíochtaí pobail, timpeallachta agus cultúrtha. Is féidir rochtain a fháil ar roinnt samplaí de thaighde agus d’fhoilsiúcháin Bhrendáin (comhshaothair san áireamh) trí na nascanna seo a leanas: Socio-Economic Evaluation of KerryLIFE (2021) Demographic and Socio-Economic Profile of the Dingle Peninsula (2021) Waterford Integration Strategy 2021-2024 Fingal Migrant Integration Forum – a vehicle for participatory democracy Local Government Information Unit, Briefing, April 2021 Evolving approaches to territorial development – the experience of the Iveragh Gaeltacht in County Kerry, Ireland Local Government Information Unit, Briefing, March 2021 Dingle Smart Village Strategy (2020) Submission to Kerry County Council on behalf of Milltown Community and Chamber Alliance, to inform the Local Area Plan (LAP) for the Corca Dhuibhne Municipal District (2020) Blueprint for the future – migrant integration in Carlow and Waterford’ Local Authority Times, Summer 2020

LDnet (Idirnáisiúnta)

Bunaíodh LDnet mar ghréasán neamhfhoirmeálta sa mbliain 2011 le heolas agus le daoine a raibh suim acu sa bhforbairt áitiúil a thabhairt le chéile. Tá sé á thacú ag an ‘LEDA Partenariat – Eagraíocht Gréasáin don Fhorbairt Áitiúil (LDnet)’ eagraíocht neamhbhrabúis atá cláraithe sa Fhrainc. Is í an ghné speisialta atá ag LDnet ná an tsuim atá acu sa bhForbairt Áitiúil thar gach cineál talún (tuath, cois farraige, uirbeach, sléibhte agus oileáin) agus thar réimse leathan téamaí, óna mbunús san ionchuimsiú sóisialta, cruthú post agus forbairt áitiúil eacnamaíochta go cásanna atá níos déanaí maidir leis an athrú aeráide, an eacnamaíocht chiorclach agus aistrithe digiteacha. Is nasc é LDnet idir saineolaithe, taighdeoirí, cleachtóirí agus déantóirí polasaithe i réimse leathan d’eagraíochtaí poiblí, príobháideacha agus den tríú earnáil. Bíonn sé mar aidhm acu cur chuige a bhaineann leis an ról-rannpháirtíocht, agus an fhorbairt chomhtháite, inbhuanaithe áitiúil a bheith acu, agus go mbeidh sé ag croílár an dearaidh, an chur i bhfeidhm agus an mheasúnaithe de pholasaithe eacnamaíochta, sóisialta agus timpeallachta forbartha i ngach cuid den rialú. Tá an gréasán bunaithe ar líne den chuid is mó. Bíonn ócáid bhliantúil agus cruinnithe beaga de réir téamaí acu, go minic in éineacht le heagraíochtaí eile, ina n-áirítear Cumann na Scrúduithe Áitiúla (CSÁ) nó Cumann Eorpach d’Eolas ar an bhForbairt Áitiúil (CEEFÁ). Clúdaíonn an eagraíocht agus síntiúis deonacha costais an ghréasáin. Is féidir teacht ar thuilleadh eolais faoi LDnet ag https://ldnet.eu/about-ldnet/ Tá beirt de chomhalta boird LDnet mar chuid oibríoch de lucht bainistíochta REBOUND faoi láthair: Urszula Budzich-Tabor (Uachtarán LDnet) – Saineolaí ar an bhforbairt tuaithe agus áitiúil, Ceannaire an chur chuige agus an mheasúnaithe. Le 20 bliain anuas, bhí sé mar chuid de na dualgais uirthi anailís, pleanáil, dearadh, cur i bhfeidhm agus measúnú a dhéanamh ar chláir agus ar pholasaithe forbartha tuaithe agus áitiúla ag leibhéal náisiúnta agus AE. Mar dhuine de bhunaitheoirí agus mar chomhalta boird Fóram Polannach Tuaithe (Fóram Aktywizacji Obszarów Wiejskich), tá sí tar éis tús a chur le nó páirt a ghlacadh sa gcuid is mó d’imeachtaí a bhain leis an ullmhúchán agus cur i bhfeidhm de chur chuige an Cheannaire sa bPolainn. Ón mbliain 2009 i leith, is é an Comhordaitheoir Téamach agus Talún in FARNET ( gréasán Eorpach atá ag obair le DG Mare chun cur chuige forbartha áitiúil a chur chun cinn i réimsí iascaigh. Alistair Adam Hernández, PhD (comhalta boird LDnet) a rugadh agus a tógadh i dTuaisceart Tuaithe Tenerife, na hOileáin Chanáracha, an Spáinn. Is Comhalta Boird de chuid LDNET é. Le déanaí (2020), bronnadh PhD air sa Tíreolaíocht Tuaithe (Ollscoil Vechta, an Ghearmáin) leis an topaic “Seasmhacht Pobail Tuaithe”. Tá cúlra proifisiúnta ag an Dr Hernández i LEADER/CLLD agus bainistiú tionscnamh feidhmeach R&D d’údaráis áitiúla/réigiúnacha i gcomhthéacsanna tuaithe agus is taighdeoir comhlach é faoi láthair san Acadamh d’Fhorbairt Talún sa gCumann Leibniz (Hannover, an Ghearmáin). Oibríonn sé chomh maith mar chomhairleoir neamhspleách, thraenálaí agus fhorbróir eagraíochtúil san earnáil phríobháideach, phoiblí agus deonach.

ADRIMAG (an Phortaingéil)

ADRIMAG – is eagraíocht phríobháideach agus neamhbhrabúis é an Cumann d’Fhorbairt Tuaithe Montemuro, Arada agus Sléibhte Gralheira, agus bunaíodh é sa bhliain 1991 agus tá sé suite in Arouca. Tá an fhorbairt áitiúil mar phríomhaidhm acu, chomh maith le cur chun cinn na n-acmhainní áitiúla agus tairbhe a bhaint as na hacmhainní inghiniúla atá ar fáil san áit ar nós na hoidhreachta náisiúnta. Táimíd lonnaithe i dTuaisceart na Portaingéile, 60 ciliméadar ó chathair Oporto, an dara cathair is mó sa bPortaingéil. Tá sé mar aidhm ag straitéis forbartha áitiúil ADRIMAG réigiún a chruthú le dinimic láidir fhiontraíoch agus nuálach le ard-chaighdeán beatha ann, bunaithe ar acmhainní áitiúla, ag cur turasóireacht inbhuanaithe agus caomhnú timpeallachta chun cinn chomh maith le haontacht sóisialta agus folláine a chuardach dá lonnaitheoirí. Is é ADRIMAG an t-údarás áitiúil ar bhainistíocht an Chláir LEADER, cur chuige reatha CLLD agus sa gcaoi seo, tá sé i gceannas ar bhainistiú agus iarchúram na dtionscnamh a fhaigheann tacaíocht ón gclár. Déanann ADRIMAG forbairt, ag leibhéal áitiúil, ar imeachtaí in 4 phríomhréimse: turasóireacht agus an fhorbairt tuaithe; cruthú fiontar agus micri-imeachtaí; an t-oideachas aosach agus traenáil; agus an fhorbairt sóisialta. Déantar forbairt ar na himeachtaí seo de réir comhoibriú institiúideach agus gréasáin áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Tá modheolaíocht rannpháirtíochta i gceist le cur i láthair na dtionscnamh seo ina ndéantar teagmháil dhíreach, mhinic idir ADRIMAG agus aisteoirí áitiúla, sé sin na húdaráis áitiúla, an earnáil phríobháideach agus na cumainn poiblí atá ag obair ar acmhainní na háite.

Ollscoil Ljubljana (an tSlóivéin)

Is institiúid oideolaíoch ag taighde í Roinn na Tíreolaíochta (sa Dámh Ealaíona, Ollscoil Ljubljana). Cuireann sé cláir chreidiúnaithe BSc, MSc agus PhD ar fáil i réimse na Tíreolaíochta, (do shaintíreolaithe agus do mhúinteoirí Tíreolaíochta). Tá 25 ball foirne sa roinn (ina n-áirítear teagascóirí agus cúntóirí ollscoile, taighdeoirí lánaimseartha, cartagrafaithe, leabharlannaithe, teicneoir leabharlainne), agus tá a ionad taighde féin aige chomh maith le leabharlann, leabharlann cartagrafaíochta, saotharlann tíreolaíochta agus cartagrafaíochta agus saotharlann tíreolaíochta fisiciúla. Tá an taighde bunaithe ar roinnt mhaith topaicí (ceisteanna timpeallachta, forbairt tuaithe, forbairt áitiúil agus réigiúnach, forbairt spásúil agus pleanáil), agus é mar chuid de thaighde teoiriciúil nó feidhmeach. Le tamall de bhlianta anuas, tá muid tar éis a bheith páirteach i roinnt mhaith tionscnamh a bhaineann le ceisteanna tuaithe. Ag leibhéal AE:
 • NEWBIE (Horizon 2020): Iontrálacha nua sa bhfeirmeoireacht, a n-iontrálacha agus múnlaithe gnó (2018-2021);
 • SocialB (Erasmus KA): Forbairt, fás agus inbhuanaitheacht fhiontar sóisialta (2020-2022); dearadh agus tástáil chúrsa idirnáisiúnta MSc (30 ECTS);
 • TELI2 (Erasmus+): Cur i bhfeidhm oiliúint Trasnáisiúnta in LEADER (2016-2018); ullmhú agus cur i láthair chúrsa atá bunaithe ar an bhforbairt nua-inghiniúil atá curtha i bhfeiliúint de réir riachtanas ghrúpaí an ghnímh áitiúil;
 • CELSA (tionscnamh déthaobhach: KU Leuven, Ollscoil Ljubljana): Anailís ar thimpeallacht tacúil na n-iontrálacha nua sa bhfeirmeoireacht (2020-2022).
Ag leibhéal náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil:
 • RUSALKA (tionscnamh LEADER/CLLD): Athbheochan Abhainn Temenica (2022-2023),
 • Coimhlintí (Sprioc-thionscnamh taighde): Tacaíonn coimhlintí i gceantair tuaithe le teacht ar réiteach agus forbairt (2020-2022),
 • Vingatur (Sprioc-thionscnamh taighde): Daoine dóchúla do thuilleadh forbartha ar thurasóireacht fíona agus ghastranómachais ar fheirmeacha (2020-2022).
Is taighdeoir óg í Sara Mikolič, MSc sa Tíreolaíocht, a bhfuil páirt lárnach aici sa taighde feidhmilteach. Is léachtóir í Irma Potočnik Slavič, PhD sa Tíreolaíocht, agus taighdeoir sinsearach í freisin.

Gníomhaireacht Forbartha Kozjansko (an tSlóivéin)

Is gníomhaireacht forbartha áitiúil í Gníomhaireacht Forbartha Kozjansko a bunaíodh sa mbliain 2000. Tá sí páirteach i roinnt tionscnamh náisiúnta agus Eorpacha agus cláir atá bunaithe ar an bhforbairt agus inbhuanaitheacht tuaithe, phoiblí agus eacnamaíoch. Is príomhpháirtí é DA Kozjansko leis an nGrúpa Áitiúil Gníomhaithe “From Pohorje to Bohor” – a thugann seacht mbardasacht tuaithe den chuid is mó le chéile (Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Zreče) le 50.000 lonnaitheoir ann. Tá na haonaid eagraíochtúla seo a leanas mar chuid de Chumann Forbartha Kozjansko chomh maith:
 • Cuireann Business Incubator Šentjur spás gnó agus tacaíocht ar fáil do chomhlachtaí nua,
 • Cuireann Youth Centre Šentjur oiliúint, traenáil agus tionscnaimh malartaithe idirnáisiúnta ar fáil chun imeachtaí breise a sholáthar do pháistí agus do dhaoine óga. Déanann Youth Centre Šentjur bainistiú freisin ar spás comhoibrithe Aktivator agus Youth Business Incubator,
 • Cuireann Adult Education Centre Šentjur oideachas agus traenáil fhoirmeálta agus neamhfhoirmeálta ar fáil do dhaoine fásta agus cláir éagsúla do sheanóirí agus grúpaí eile,
 • Tugann Tourism Information Centre Šentjur le chéile agus molann sé soláthraithe turasóireachta, músaeim agus oidhreacht cultúrtha agus nádúrtha i mbardasacht Šentjur.
Tá Development Agency Kozjansko tar éis páirt a ghlacadh i roinnt tionscnamh a bhaineann leis an bhforbairt tuaithe.
 • SocialB (Erasmus KA): Forbairt, fás agus inbhuanaitheacht fhiontar áitiúil agus geallsealbhóirí eile san eacnamaíocht sóisialta (2020-2022);
 • TELI2 (Erasmus+): Cur i bhfeidhm oiliúint Trasnáisiúnta in LEADER (2016-2018); ullmhú agus cur i láthair chúrsa atá bunaithe ar riachtanais ghrúpaí áitiúla gníomhaithe (2016-2018);
 • Traidisiúnta agus Fiáin (Interreg na hEorpa Láir): Oidhreacht chultúrtha a chosaint agus a roinnt agus slite beatha na ngrúpaí leochaileacha a fheabhsú i gceantair tuaithe den Eoraip Láir (2011-2013);
 • ASIS (Interreg Spás Alpach): An tArdán Straitéis Nuálaíocht Sóisialta a chuireann Nuálaíocht Sóisialta chun cinn sa réigiún Alpach. (2018-2021).